Gå till innehåll

Hej alla,

Ibland kan det bli lite tokigt. Jag ber om ursäkt om jag skapat förvirring.

DEN ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTEN DRAS INTE PÅ AUTOGIRO! DET ÄR PAPPERSFAKTURA SOM GÄLLER.

Dock finns en liten missvisning på pappersfakturan för medlemsavgiften. Det står "Bet. villkor: autogiro". Detta gäller enligt texten nedan.

Ett förtydligande: Medlemsavgiften 300 kr kommer som pappersfaktura en gång per år, medan månadsavgiften 370 kr dras på autogiro för de som valt det.

Med vänliga hälsningar
Eva Andersson, ordf

 

bredbandbro

Kallelse

Härmed kallas medlemmar till ordinarie årsstämma i Bredband Bro Ekonomisk Förening.

Stämman hålls torsdagen den 6 april 2017.
Tid: 19.00.
Plats: Bro Föreningsgård.
Föreningen bjuder på smörgåstårta.


Dagordning för stämman bifogas denna kallelse. Rösträtt har alla som betalt medlemsavgiften för 2017.

Kan du/ni ej delta själv kan du lämna fullmakt till annan person att företräda er fastighet på stämman.

Fyll i så fall i bifogad fullmakt och se till att ombudet har fullmakten med sig till stämman.

 

Övriga handlingar inför stämman kommer i ett separat utskick:

Verksamhetsberättelse, årsredovisning och budget.

Styrelsen för Bredband Bro Ekonomisk Förening


Föredragningslista:

Föredragningslista vid ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA med Bredband Bro ekonomisk Förening torsdagen den 6 april 2017 i Bro Föreningsgård kl: 19,00.

 

 • Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 • Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • Val av två justeringspersoner.
 • Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 • Fastställande av dagordningen.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
 • Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 • Budget och medlemsavgift 2016
 • Beslut om antalet styrelseledamöter.
 • Val av ordförande
 • Val av kassör och övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 • Val av revisor(er) och revisorssuppleant.
 • Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande.
 • Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

Mötet avslutas.


Fiber-Bro-Gotland

Kallelse

Härmed kallas du till ordinarie årsstämma i Bredband Bro Ekonomisk Förening.

Stämman hålls torsdagen den 14 april 2016.

Tid: 19.00.

Plats: Bro Föreningsgård.

Föreningen bjuder på smörgåstårta

Dagordning för stämman bifogas denna kallelse.

Rösträtt har alla som betalt medlemsavgiften för 2016.

Kan du/ni ej delta själv kan du lämna fullmakt till annan person att företräda er fastighet på stämman.

Fyll i så fall i bifogad fyllmakt och se till att ombudet har fullmakten med sig till stämman.

Kallelse 2016 ver 2            Fullmakt 2016          Föredragningslista vid stämma Bredband Bro 2016

Övriga handlingar inför stämman såsom:

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning

Budget

Finns tillgängliga hos ordförande Eva Andersson och kassör Cecilia Wahlberg.

Styrelsen för Bredband Bro Ekonomisk Förening