Gå till innehåll

Hej alla,

Ibland kan det bli lite tokigt. Jag ber om ursäkt om jag skapat förvirring.

DEN ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTEN DRAS INTE PÅ AUTOGIRO! DET ÄR PAPPERSFAKTURA SOM GÄLLER.

Dock finns en liten missvisning på pappersfakturan för medlemsavgiften. Det står "Bet. villkor: autogiro". Detta gäller enligt texten nedan.

Ett förtydligande: Medlemsavgiften 300 kr kommer som pappersfaktura en gång per år, medan månadsavgiften 370 kr dras på autogiro för de som valt det.

Med vänliga hälsningar
Eva Andersson, ordf

 

bredbandbro

Kallelse

Härmed kallas medlemmar till ordinarie årsstämma i Bredband Bro Ekonomisk Förening.

Stämman hålls torsdagen den 6 april 2017.
Tid: 19.00.
Plats: Bro Föreningsgård.
Föreningen bjuder på smörgåstårta.


Dagordning för stämman bifogas denna kallelse. Rösträtt har alla som betalt medlemsavgiften för 2017.

Kan du/ni ej delta själv kan du lämna fullmakt till annan person att företräda er fastighet på stämman.

Fyll i så fall i bifogad fullmakt och se till att ombudet har fullmakten med sig till stämman.

 

Övriga handlingar inför stämman kommer i ett separat utskick:

Verksamhetsberättelse, årsredovisning och budget.

Styrelsen för Bredband Bro Ekonomisk Förening


Föredragningslista:

Föredragningslista vid ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA med Bredband Bro ekonomisk Förening torsdagen den 6 april 2017 i Bro Föreningsgård kl: 19,00.

 

 • Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 • Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • Val av två justeringspersoner.
 • Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 • Fastställande av dagordningen.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
 • Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 • Budget och medlemsavgift 2016
 • Beslut om antalet styrelseledamöter.
 • Val av ordförande
 • Val av kassör och övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 • Val av revisor(er) och revisorssuppleant.
 • Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande.
 • Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

Mötet avslutas.


Fiber-Bro-Gotland

Kallelse

Härmed kallas du till ordinarie årsstämma i Bredband Bro Ekonomisk Förening.

Stämman hålls torsdagen den 14 april 2016.

Tid: 19.00.

Plats: Bro Föreningsgård.

Föreningen bjuder på smörgåstårta

Dagordning för stämman bifogas denna kallelse.

Rösträtt har alla som betalt medlemsavgiften för 2016.

Kan du/ni ej delta själv kan du lämna fullmakt till annan person att företräda er fastighet på stämman.

Fyll i så fall i bifogad fyllmakt och se till att ombudet har fullmakten med sig till stämman.

Kallelse 2016 ver 2            Fullmakt 2016          Föredragningslista vid stämma Bredband Bro 2016

Övriga handlingar inför stämman såsom:

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning

Budget

Finns tillgängliga hos ordförande Eva Andersson och kassör Cecilia Wahlberg.

Styrelsen för Bredband Bro Ekonomisk Förening

Kallelse till årsstämma

 

Härmed kallas du till ordinarie årsstämma i Bredband Bro Ekonomisk Förening.

 

Stämman hålls torsdagen den 26 mars 2015.

 

Tid: 19.00.

 

Plats: Bro Föreningsgård.

Rösträtt har alla som betalt medlemsavgiften för 2015.

Kan du/ni ej delta själv kan du lämna fullmakt till annan person att företräda er fastighet på stämman.

 

Fyll i så fall i fullmakt och se till att ombudet har fullmakten med sig till stämman.

 

Övriga handlingar inför stämman såsom:

 

Verksamhetsberättelse

 

Årsredovisning

 

Budget för 2015

 

Utsänds senare

 

Styrelsen för Bredband Bro Ek. För.

 

Bredbandsavgift 2015

 

Avgiften för bredbandsabonnemanget kommer fr o m januari 2015 att höjas med 20 kronor per månad(inkl. moms) och blir alltså 370kr per månad för dig som betalar månadsvis via autogiro.

 

Årsavgiften för de som betalar för hela året höjs således med 240 kr och blir då 4 240 kr inkl. moms.

 

Avgiften för hyra av fiber för de som inte har vårt kollektiva bredbandsabonnemang utan bara hyr en fiber höjs också med 20 kr per månad och blir 71 kr per månad inkl. moms. Vi har 3 sådana abonnemang.

 

Detta innebär för dig som har autogirobetalning att det fr o m 28 december kommer att dras 370 kr i avgift per månad i stället för som tidigare 350 kr. Föreningen verkställer denna ändring så du behöver själv inte göra några åtgärder. 

 

Anledningen till att styrelsen beslutat om denna avgiftshöjning är att vi behöver ta in pengar för att i framtiden klara av att betala för den ledningsrätt vi bedömer att vi behöver ha för våra stamledningar.  Kostnad för detta uppstår då Lantmäteriet ska göra arbete med att i de olika fastigheternas ”dokumentation” ta in detta rent juridisk (eget försök till förenklad förklaring).

 

Vidare börjar det efterhand bli så att vi måste göra kabelvisningar när det ska grävas m m. Varje sådan kabelvisning kostar oss minst 1 000 kr. Vi har skyldighet att göra dessa visningar. Annars fall kan vi ej kräva ersättning om kablarna grävs av.

 

Fakturering m m

 

Faktura på medlemsavgiften, 300 kr, för 2015 skickas ut 2 januari. Avgiften skall vara betald senast 31 januari.

 

Faktura till dig som vill betala hela årsavgiften på ett bräde skickas samtidigt som medlemsavgiftsfakturan skickas ut.  Avgiften och medlemsavgiften skall betalas senast 31januari.

 

”Kvitto” till dig som betalt via autogiro skickas ut till dig som så önskar. Maila mig så skickar vi ”kvitto”.

 

Stämma 2015

 

Föreningsstämma 2015 kommer att hållas torsdagen den 26 mars kl: 19.00 i Bro Föreningsgård.

 

Du kallas härmed till denna stämma med sedvanliga årsstämmoförhandlingar.

 

Handlingar inför stämman kommer att skickas ut senast 2 veckor innan stämman. Separat kallelse med dagordning för stämman sänds ut 4 – 2 veckor innan stämman.

 

Motioner som du vill ska behandlas på stämman skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor innan stämman d v s senast den 12 mars. Tacksamt om du kan komma med dina eventuella motioner tidigare än detta datum. Det går bra när som fr. o. m. nu och fram till den 12 mars. Förslag o dylikt kan sickas till undertecknad eller Eva Andersson. Det går bra att skicka förslag med mail.

 

Flyttning/försäljning m m  (upprepad info)

 

Om, vilket vi inte hoppas, du funderar på att flytta/sälja så hör av dig till föreningen.

 

Den uppsägningstid som gäller för ditt abonnemang är 6 månader.

 

Vid flytt/försäljning skall det som tillhör fastigheten/fiberanslutningen lämnas kvar och tas över av de nya ägarna. Fiberkonvertern, routern och två digitalboxar samt sladdar till denna utrustning tillhör fastigheten och får ej tas med vid flytt.

 

Det är också väldigt bra om vi, så snart försäljningen är klar, får namn och telefonnummer till de nya ägarna så att vi kan kontakta dessa så att allt fungerar redan vid inflyttningen. Vi behöver också bestämma när autogiroöverföringarna ska sluta. Vi avslutar denna så snart vi får besked om datum och du kan också själv avsluta denna överföring.

 

Div. info

 

TV-avtal och pristillägg.

 

Om du uppgraderar till kanalpaket Stor hos Telia så ska du ha rabatt motsvarande kanalpaket Lagom då detta ingår bredbandsavgiften. Om Telia ”krånglar” hör av dig.

 

Styrelsearbete

 

Vill du vara med och jobba i föreningens styrelse så hör av dig. Valberedningen har nu gått igång med sitt arbete inför stämman 2015.

 

Valberedning:

 

Göran Olsson, go.ohlsson@telia.com

 

Hans-Erik Bendelin, hebendelin@telia.com

 

Nils-Arne Karlsson,  broboden@hotmail.com

 

Har du förslag på namn så hör av dig till dessa.  Vi behöver en del nytt folk då det finns aviserade avgångar.

 

Utbildning

 

Känner du att det skulle vara bra om du fick lära dig mer om Internet, mail, datorkunskap, sociala medier m m så hör av dig via mail till ordf. Eva Andersson eva.karolina.andersson@gmail.com  hjälper vi till och försöker fixa detta förutsatt att det blir några stycken som är intresserade.

 

Visby

 

Vi diskuterar nu med boende och företag på bl a båda sidorna av Slitevägen, i Österby och Romavägen om att de vill ansluta sig till Bredband Bro. Vi har ju som du säkert noterat tidigare dragit vår fiber in till Biogasmacken i Visby. Detta kommer, om det blir av. att göras i ett särskilt projekt som ska bära sina egna kostnader fullt ut för att sedan när det är genomfört tillföra föreningen medlemmar och större ekonomisk bas.

 

En God Jul och Ett Gått Nytt År

 

Önskar

 

Bredband Bro Ek. För.

 

Gm/Tommy Johansson, Kassör

 

Bredband Bro bjuder in till en informationskväll den 19/11 kl 19:00 i Bro Föreningsgård.

 

 Roger Erixon Telia berättar om redan befintlig utrustning som

 

 inspelningsbar box, musikanläggningen Sonos mm.

Han kommer också att berätta om programbibliotekets utbud och vad som kommer framöver.

 

Ta också tillfället i akt att ställa frågor till Roger. 

 

 
 Varmt välkomna 

 

Styrelsen för Bredband Bro

 

Vi ser fram emot ett år av väl fungerande teknik och vi hoppas få komma med enbart positiv information. Till vår glädje verkar anslutningarna fungera utan större problem, vilket känns bra. Låt oss hoppas det fortsätter så.

Under våren kommer vi att ha en gemensam dag för dagsverken för att göra de sista justeringarna efter grävning och installation.

För att få dagen att fungera så bra som möjligt behöver vi hjälp med en del uppgifter.

Dagsverken:
Den 10/5 kl 09.00-12.00  samlas vi vid Bro Föreningsgård för Dagsverkesdag, som avslutas med gemensam fika/ korvgrillning. Vi hoppas på samma goda uppslutning och samvaro som förra året.
Du som ej fullgjort dina dagar kommer att, i enlighet med det avtal du tecknade för fiberinstallationen, faktureras den i avtalet angivna kostnaden för uteblivet dagsverke dvs 1500 kr per dagsverke.  

Inför Dagsverkesdagen:
Vi behöver veta vilka återstående arbeten som behöver göras i fastigheter med genomgång alltså där vi dragit fiber för flera fastigheter.

Det som behöver åtgärdas inom egna fastighetsgränsen står resp. fastighetsägare själv för.

Material och maskiner:
Vi behöver också veta vilka maskiner och andra verktyg som kan behövas för dagen. Ni som kan ställa upp med diverse maskiner och redskap som motorsåg, lastare, fyrhjuling mm hör gärna av så vi vet tillgänglig utrustning. Vi behöver också veta om det finns andra hinder för att klara iordningställandet, t. ex. om det är för blött.

Kartorna:
Återstående kartor kan hämtas före styrelsemötet 29/4 kl 18.30-19.00 eller 10/5 kl 9.00–12.00 i Bro Föreningsgård.

Vi börjar nu ta ut avgifter från de som inte fullföljt sina skyldigheter mot föreningen och som inte varit i kontakt med styrelsen på något sätt. 
Det för att vi inte vill att merarbete o kostnader ska drabba andra skötsamma medlemmar i föreningen. För det är vi alla tillsammans som ser till att det fungerar och kan hålla nere kostnaderna.

Felaktiga kartor:
Det finns fortfarande en del felaktigheter på några fastigheters kartor. Vi återkommer när BRS är klara med markering och kartan då stämmer överens med den verkliga dragningen
.

Kontakt:Angående åtgärder/verktyg som behövs eller finns, maila  eva.karolina.andersson@gmail.com
senast den 29 april.  Var snäll skriv dagsverken i ämnesraden.

Väl mött och vi hoppas på en solig dag och trivsam samvaro den 10/5.

Välkomna

Styrelsen för Bredband Bro

 

Kartor

Kartorna som alla är utlovande är i nu klara.

Kartan avhämtas i Bro Föreningsgård:

19 nov 18,00 - 19,30

21 nov 18,00 - 19,30

27 nov 18,00 - 19,30

Kartan är en juridisk handling och ska bifogas ditt markavtal med föreningen så vi behöver tillsammans sätta var sin liten kråka på handlingen (var sitt ex).

Det har tyvärr blivit så att vi missat att teckna markavtal för genomgång med en del fastigheter (oftast där vi fortsätter vidare in till grannen/grannarna). Vi behöver underteckna avtal om medgivande att fibern går på fastighetens mark d v s den del som går vidare till grannen. Vi fixar detta samtidigt som ni får kartorna. Separat mail kommer att skickas till dig som vi saknar markavtal med.  Du får även en bilaga till mailet med avtalet. Detta är i princip lika med det avtal som du skrivit under för din egen anslutning. Du får kartbilaga även till detta avtal.

Om flera äger fastigheten så skriv ut det bilagda avtalet och var vänlig och fixa namnteckningar från de som behöver skriva på så kan sedan en person hämta kartan och få påskrivet avtal med hem.

Fakturering m m

För 2014 års avgift som är på 300 kr kommer vi att skicka ut faktura direkt efter jul/nyårshelgen. Avgiften ska vara betald senast 31 januari.

Faktura till dig som vill betala hela årsavgiften på ett bräde i januari kommer också att skickas ut. Vill du som betalade för hela 2013 gå över till autogiro så hör av dig annars kommer faktura.

Avgift för dig som betalar helårsvis i januari är 4 000 kr per abonnemang. Avgiften skall betalas senast 31januari.

Under december kommer du som betalt via autogiro att få ”kvitto” på dina avgifter med momsen redovisad.

Flyttning/försäljning m m  (upprepad info)

Om, vilket vi inte hoppas, du funderar på att flytta/sälja så hör av dig till föreningen.

Den uppsägningstid som gäller för ditt abonnemang är 6 månader.

Vid flytt/försäljning skall det som tillhör fastigheten/fiberanslutningen lämnas kvar och tas över av de nya ägarna. Fiberkonvertern, routern och två digitalboxar samt sladdar till denna utrustning tillhör fastigheten och får ej tas med vid flytt.

Det är också väldigt bra om vi, så snart försäljningen är klar, får namn och telefonnummer till de nya ägarna så att vi kan kontakta dessa så att allt fungerar redan vid inflyttningen. Vi behöver också bestämma när autogiroöverföringarna ska sluta. Vi avslutar denna så snart vi får besked om datum och du kan också själv avsluta denna överföring.

Styrelsearbete

Vill du vara med och jobba i föreningens styrelse så hör av dig. Valberedningen har nu gått igång med sitt arbete inför stämman 2014.

Valberedning:

Göran Olsson, 070-313 42 39, go.ohlsson@telia.com

Hans-Erik Bendelin, 070-537 31 95, hebendelin@telia.com

Nils-Arne Karlsson, 070-533 66 48, broboden@hotmail.com

Har du förslag på namn så hör av dig till dessa.

Höststormar

Nu blåser det som attan, så det är för väl att våra ledningar är trygga nere i marken.

Vi har nu i dagarna varit igång i nio månader och vi kan konstatera att det funkat bra och varit väldigt lite störningar.  De grejor som gått sönder har enligt de rapporter vi fått in snabbt kunnat bytas ut.

Fakturering m m

Sent om sider har vi nu fått in alla medlemsavgifter. Att det ska vara så svårt för en del att fixa en så enkel sak som att betala avgiften.

För 2014 års avgift som är på 300 kr kommer vi att skicka ut faktura direkt efter jul/nyårshelgen. Avgiften ska vara betald senast 31 januari

Faktura till dig som vill betala hela årsavgiften på ett bräde i januari kommer också att skickas ut. Vill du som betalade för hela 2013 gå över till autogiro så hör av dig.

I nästa info kommer vi att meddela den ”rabatt” vi ger för helårsbetalning. Rabatten ges för att helårsbetalning kostar föreningen mindre i form av avgifter och administration samt ger oss bättre likviditet.

Under december kommer du som betalt via autogiro att få ”kvitto” på dina avgifter med momsen redovisad.

”Betalningsmoralen” via autogiro har varit mycket god. Till dags datum har det endast hänt 3 gånger att avgiften ej kunnat dras från de olika kontona. Dock har vi haft en del strul när nya gått på för att betala med autogiro (ej deras fel utan autogirots). Det har ju som bekant sålts en del fastigheter och nya har flyttat in.

Från och med årsskiftet kommer vi att precis som tidigare ta ut 50 kr vid försenade betalningar. Visa av årets lärdom med medlemsavgiften kommer dock ytterligare 50 kr att läggas till för varje påminnelse vi tvingas skicka ut. Detta då det ej är rimligt att de som sköter sina betalningar ska bekosta kostnaden för den minoritet som slarvar med betalningen.

Dagsverken

Vi har sammanställt listorna från årets dagsverken och de flesta har gjort de två dagsverken som behövt göras. Dock har ett antal fastighetsägare dagsverken kvar att göra. Vi kommer att ”kräva” ut dessa dagsverken under 2014. Det finns en del kvar som ej blivit gjort och som vi behöver åtgärda efter vintern.

Vet du redan nu att du ej kommer att kunna göra resterande dagsverken och i stället vill betala de 1 500 kr som uteblivet dagsverke kostar så hör av dig till någon i styrelsen.

Flyttning/försäljning m m

Om, vilket vi inte hoppas, du funderar på att flytta/sälja så hör av dig till föreningen.

Den uppsägningstid som gäller för ditt abonnemang är 6 månader.

Vid flytt/försäljning skall det som tillhör fastigheten/fiberanslutningen lämnas kvar och tas över av de nya ägarna. Fiberkonvertern, routern och två digitalboxar samt sladdar till denna utrustning tillhör fastigheten och får ej tas med vid flytt.

Det är också väldigt bra om vi, så snart försäljningen är klar, får namn och telefonnummer till de nya ägarna så att vi kan kontakta dessa så att allt fungerar redan vid inflyttningen. Vi behöver också bestämma när autogiroöverföringarna ska sluta. Vi avslutar denna så snart vi får besked om datum och du kan också själv avsluta denna överföring.

Kartor

Kartorna som alla är utlovande är i princip klara.

Vi kommer i nästa info att meddela datum när dessa kan avhämtas. Det är ju en juridisk handling och vi behöver tillsammans sätta var sin liten kråka på handlingen.

Det har också blivit så att vi missat att en del ytterligare fastigheter (oftast där vi fortsätter vidare till grannen) behöver underteckna avtal om medgivande att fibern går på fastighetens mark d v s den del som går vidare till grannen  s.k. genomgångsavtal. I de flesta fall kan vi fixa detta samtidigt som vi tar kartorna.

Styrelsearbete

Vill du vara med och jobba i föreningens styrelse så hör av dig. Valberedningen går snart igång med sitt arbete inför stämman 2014.

Lista på utförda dagsverken. Hör av er till styrelsen om ni upptäcker något fel i listan. Innestående arbete kommer att tas ut vid behov.

 

Namn

Bor

Telnummer

Dagsverke 1

Dagsverke 2

Dagsverke 3

Anders o Christine Östergren

Halner

27 28 71

X

 

 

Anders Stumle

Halner

272900

X

X

X

Andree Hinas

Tors

073-718 78 80

X

 

 

Anto Karabetian

Annexen

076-1962172

X

X

 

Barbro Weinmann

Eriks

27 28 76

X

 

 

Berit o Bengt Eriksson

Suderbys

272725

X

X

X

Berit o Bertil Klintbom

Tuer

272772

X

X

X

Britt Wolter

Lilla Åby

27 27 76

X

 

 

Carin Jakobsson

Lilla Åby

272787

X

X

 

Cecilia Wahlberg

Kvie

0708-247675

X

X

X

Emmy Karlsson

Lilla Åby

073-641 52 82

X

X

X

Eva Andersson

Dacker

073-3220232

X

 

 

Eva Gahnström/Bo Stenström

Ytlings

272702

X

X

X

Ingrid Åkerström/Bo Johansson

Dacker

703 997 699

 

 

 

Jacob Bendelin

Duss

272757

X

X

 

Jimmy Johansson

?

070-6361456

X

 

 

Joakim Nyberg

Ekes

073-511 67 60

X

X

 

Johan Ferm

Annexen

707272706

X

X

 

Kenneth Meijer

Duss

27 28 36

X

X

 

Kicki Scheller

Suderbys

076-773 20 03

X

 

 

Krister Nilsson

Skogsholm

070-7134215

X

 

 

Laila Karlsson

Annexen

272774

X

X

X

Lars Weinmann

Eriks

272734

X

X

 

Lars-Erik Andersson

Annexen

272940

X

X

X

Lasse Andersson

Annexen

272806

X

X

X

Lasse Nilsson (Bendz)

Gällungs

736260325

X

 

 

Lena o Håkan Levin

Byskogsvägen

073-6537660

X

 

 

Margit Jonasson/Tommy Hägglund

Tors

272879

X

 

 

Mathias Lindström

Gällungs

073-9246403

X

X

 

Nils-Börje Hallberg

Brandhagen

272751

X

X

X

Nils-Olof Nilsson

Annexen

272853

X

X

X

Nisse Karlsson

Gamla Affären

272766

X

X

X

Otto Andersson

Suderbys

272755

X

X

X

Peter Bendelin

Duss

27 28 26

X

X

X

Rolf Jacobsson

Kroks

272761

X

X

X

Staffan Enström

Tuer

272715

X

 

 

Stefan Nypelius

Tors

272979

X

X

X

Stig Hofvander

Duss

073-948 05 25

X

 

 

Stoffe Hermansson

Duss

279686

X

X

 

Sven Larsson o Gunilla Segerlund

Suderbys

278706

X

X

X

Sven-Ylve Uddin

Annexen

0708-272835

X

X

X

Thomas Lindström

Stenstugu

27 24 33

X

X

X

Tomas Widén

Ekes

072-3105099

X

 

 

Tommy Johansson

Ekes

272804

X

X

X

Tryggve Nilsson

Kvie

27 28 48

X

 

 

Ulrica Stjernqvist

Suderbys

073-066 36 78

X

 

 

Zineth o Lars Westermark

Tors

070-772 10 28

X

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

Namn

Bor

Telnummer

Dagsverke 1

Dagsverke 2

Dagsverke 3

Abirra AB

Skogsholm

070-837 96 00

Faktureras

 

 

Agneta Norrby

Skogsholm

219123

X

 

 

Anna Gahnström

Halner

272954

X

X

X

Anna Samuelsson

Suderbys

272726

X

X

 

Benny Engström

Annexen

272858

?

 

 

Bjarne Johansson

Halner

272970

?

 

 

Bo Pettersson

Stora Hammars

248387

X

 

 

Bo Skoglund

Stenstugu

272719

X

 

 

Bro Bygdegårdsförening

Annexen

 

X

 

 

Bruno Stuxberg

Halner

296814

X

X

X

Christer Nilsson

Skogsholm

210385

X

X

X

Christer Wilén Brunius

Ekes

27 87 11

?

 

 

Classe Widin

Kvie

272732

X

X

 

Daniel Vinberg

Annexen

36 112

X

X

 

Dennis Östberg

Halner

272796

X

X

X

Elias Samuelsson

Eriks

272781

 

 

 

Elin Classon/Jimmy Johansson

Annexen

070-091 75 17

X

X

 

Elisabeth Ekedahl

Annexen

272855

 

 

 

Eva Thalén/Tommy Gustafsson

Annexen

 

X

X

 

Gino Pettersson

Halner

221386

X

X

X

Gustav Malmborg

Stenstugu

277498

X

 

 

Göran Karlsson

Nyplings

272942

X

 

 

Göran o Lars-Erik Westergren

Eriks

272780

X

 

 

Göran Olsson

Gällungs

272885

X

X

 

Göte Bergsten

Knivsmedsväg

272828

X

 

 

Göte Dahlgren

Tors

272861

X

 

 

Göte Hallgren

Tuer

 

X

 

 

Hans-Erik Bendelin

Kvie

272856

X

X

 

Helena Aasand

Nyplings

272710

X

 

 

Helena Kask

Halner

272801

 

 

 

Håkan Samuelsson

Dacker

272748

 

 

 

Ivar Broström

Tuer

272714

X

X

X

Jan Erik Dackmar

Gällungs

070-309 04 70

X

X

X

Jan Åhlberg

Tors

217187

X

X

X

Jerry Wiman

Tuer

272934

X

X

X

Joakim Ruthström

Duss

076-786 88 45

X

X

 

Jörgen Persson

Tuer

073-401 04 77

X

 

 

Karl-Olof Stengård

Duss

272712

X

X

 

Karolina Ross

Knivsmedsväg

272740

X

 

 

Kristian Holst

Tuer

249716

X

 

 

Lars Svensson

Skogsholm

271205

X

 

 

Lasse Wallin

Kvie

272708

X

 

 

Leif Åkerman

Gällungs

272965

X

 

 

Lena o Claes Jalmelid

Gällungs

070-300 99 47

X

 

 

Lena Rydberg/Per Uddin

Tors

218335

X

 

 

Marcus Jakobsson

Stenstugu

271561

X

 

 

Marcus Söderberg

Kroks

213727

X

 

 

Mats Söderberg

Stora Hammars

272817

X

 

 

Mattias Buskas

Gällungs

272988

X

 

 

Namn

Bor

Telnummer

Dagsverke 1

Dagsverke 2

Dagsverke 3

Mia Pettersson

Annexen

21 02 73

X

 

 

Nicki Andersson

Halner

070-694 36 95

 

 

 

Niklas Kolmodin

Knuts

270322

När tomterna är sålda

 

 

Per Löttiger

Kvie

272795

X

 

 

Peter Bavér

Halner

212502

X

 

 

Peter Munkhammar

Nyplings

272949

X

 

 

Peter von Corswant

Skogsholm

213622

X

X

 

Roland Ekdahl

Annexen

272882

X

X

 

Rolf Harlevi

Skogsholm

278161

X

X

X

Rolf Lindholm

Annexen

070-571 70 96

X

X

 

Sylve Friberg

Halner

272892

X

X

X

Tors Gård/Hassela

Tors

656650

Faktureras

 

 

Yngve Samuelsson

Stora Åby

272785

X

X

 

Åke Karlsson

Skogsholm

276565

X

X

X

Åkericentralen

 

282860

X