Gå till innehåll

Hej alla,

Ibland kan det bli lite tokigt. Jag ber om ursäkt om jag skapat förvirring.

DEN ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTEN DRAS INTE PÅ AUTOGIRO! DET ÄR PAPPERSFAKTURA SOM GÄLLER.

Dock finns en liten missvisning på pappersfakturan för medlemsavgiften. Det står "Bet. villkor: autogiro". Detta gäller enligt texten nedan.

Ett förtydligande: Medlemsavgiften 300 kr kommer som pappersfaktura en gång per år, medan månadsavgiften 370 kr dras på autogiro för de som valt det.

Med vänliga hälsningar
Eva Andersson, ordf

 

bredbandbro

 

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande Eva Andersson
Kassör Cecilia Wahlberg
Sekreterare Eva Gahnström
Vice ordf.
Stefan Nypelius
Ledamöter Thomas Lindström, Göran Ohlsson

Suppeleanter Emmy Karlsson, Kenneth Meijer

Revisorer Gunilla Segerlund, Geidi Pettersson

Revisorsuppeleant Mia Neverås

Valberedning Lars-Inge Larsson (sammankallande), Ingrid Åkerström &
Anders Hedling.


Möten
Styrelsen har haft sex protokollförda möten under 2016.

Medlemsantalet
Inga nya medlemmar har tillkommit under året.  Medlemsavgiften är oförändrad - 300 kronor.

Drift och funktion.
Under året har en medlem hört av sig då denne hade avbrott i sin uppkoppling och supporten från Telia inte fungerade som vi önskar.
Vi vill uppmana våra medlemmar att kontakta styrelsen om avbrottet är mer än två dygn. Meddela via någon av våra kontaktvägar som du hittar längst ner i dokumentet.

En rapport om kabelbrott på kabel mellan utedosan och innerdosan i en fastighet är rapporterad. Eftersom det har skett inne i huset är det fastighetsägarens ansvar att betala för reparation.

Kabelvisningar
Under året har två kabelvisningar rapporterats.

Nya anslutningar och ägarbyte fastighet.
Inga nya anslutningar och en fastighet har bytt ägare.

Paraplyorganisationer
Bredband Bro är medlem i FibernätGotland och BredbandsforumInformation
Föreningen har tre olika vägar för information till medlemmarna.
Några gånger per år går medlemsinformation ut via mail, där vi bytt system för att skydda medlemmarnas e-postadresser.

Vidare finns även Facebooksida för information. www.facebook.com/brofiber

Förvaltningsstrategier
Bredband Bro har all dokumentation samlad i en molntjänst, Google Drive , som samtliga styrelseledamöter har tillgång till.

Roller och kompetenser i styrelsen
Arbetet med roller och arbetsfördelning har resulterat i tre nya roller.
En med rollen som informationsansvarig och en som ansvarar för hemsidan

Rollen som områdesansvarig är i stora drag klar.

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

 

Kallelse

Härmed kallas medlemmar till ordinarie årsstämma i Bredband Bro Ekonomisk Förening.

Stämman hålls torsdagen den 6 april 2017.
Tid: 19.00.
Plats: Bro Föreningsgård.
Föreningen bjuder på smörgåstårta.


Dagordning för stämman bifogas denna kallelse. Rösträtt har alla som betalt medlemsavgiften för 2017.

Kan du/ni ej delta själv kan du lämna fullmakt till annan person att företräda er fastighet på stämman.

Fyll i så fall i bifogad fullmakt och se till att ombudet har fullmakten med sig till stämman.

 

Övriga handlingar inför stämman kommer i ett separat utskick:

Verksamhetsberättelse, årsredovisning och budget.

Styrelsen för Bredband Bro Ekonomisk Förening


Föredragningslista:

Föredragningslista vid ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA med Bredband Bro ekonomisk Förening torsdagen den 6 april 2017 i Bro Föreningsgård kl: 19,00.

 

 • Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 • Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • Val av två justeringspersoner.
 • Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 • Fastställande av dagordningen.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
 • Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 • Budget och medlemsavgift 2016
 • Beslut om antalet styrelseledamöter.
 • Val av ordförande
 • Val av kassör och övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 • Val av revisor(er) och revisorssuppleant.
 • Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande.
 • Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

Mötet avslutas.


Fiber-Bro-Gotland

Information från styrelsen i Bredband Bro Ek. För.

 

Till intresserade i Visby med omnejd

 

 

!! Påminnelse !!

 

 

 

Återigen påminnelse, för nu brinner det i knutarna !!!!

 

AVGIFTEN

 

Du som tillhör del lilla fåtalet (2 st) som inte betalat medlemsavgiften. Var snäll och gör detta OMGÅENDE.

 

AVTAL OM ANSLUTNING

 

Saknar avtale från de allra flesta då endast ca 10 st kommit in. Har du frågor och funderingar hör av dig till undertecknad på mail eller tel: 070-218 01 35.

 

Vi vill ha in ditt avtal så snart som möjligt. Skicka detta till undertecknad på adress Bredband Bro c/o Tommy Johansson, Bro Ekes 221, 621 73 Visby. Du får sedan åter ett underskrivet avtal från föreningen.

 

Utan att avtalen är inne kan vi ej fatta slutligt beslut om att köra igång grävning o dylikt.

 

ANTAL ANSLUTNINGAR

 

Du som till dina fastigheter vill ha fler än en anslutning SNÄLLA meddela detta omgående till mig då vi måste dimensionera för detta när vi projekterar och räknar ut kostnader och insatser. Samma här ytterst få har svarat.

 

Så vänligen sätt fart och skicka avtal m m. Måste ha dessa allra senast på torsdag denna vecka.

 

Om inte den alldeles övervägande merparten är inne så kan vi ej fatta beslut om att dra igång grävning m m på det möte vi har på torsdag kväll. Om detta ej kan göras riskerar vi en kraftig försening av hela projektet.

 

Bredband Bro Ek. För. och Arbetsgruppen för Visbyprojektet

 

Inför Dagsverkesdagen:
Vi behöver veta vilka återstående arbeten som behöver göras i fastigheter med genomgång alltså där vi dragit fiber för flera fastigheter.

 

Det som behöver åtgärdas inom egna fastighetsgränsen står respektive fastighetsägare själv för.

Material och maskiner:
Vi behöver också veta vilka maskiner och andra verktyg som kan behövas för dagen. Ni som kan ställa upp med diverse maskiner och redskap som motorsåg, lastare, fyrhjuling mm hör gärna av så vi vet tillgänglig utrustning. Vi behöver också veta om det finns andra hinder för att klara iordningställandet, t.ex. om det är för blött.