Gå till innehåll

 

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande Eva Andersson
Kassör Cecilia Wahlberg
Sekreterare Eva Gahnström
Vice ordf.
Stefan Nypelius
Ledamöter Thomas Lindström, Göran Ohlsson

Suppeleanter Emmy Karlsson, Kenneth Meijer

Revisorer Gunilla Segerlund, Geidi Pettersson

Revisorsuppeleant Mia Neverås

Valberedning Lars-Inge Larsson (sammankallande), Ingrid Åkerström &
Anders Hedling.


Möten
Styrelsen har haft sex protokollförda möten under 2016.

Medlemsantalet
Inga nya medlemmar har tillkommit under året.  Medlemsavgiften är oförändrad - 300 kronor.

Drift och funktion.
Under året har en medlem hört av sig då denne hade avbrott i sin uppkoppling och supporten från Telia inte fungerade som vi önskar.
Vi vill uppmana våra medlemmar att kontakta styrelsen om avbrottet är mer än två dygn. Meddela via någon av våra kontaktvägar som du hittar längst ner i dokumentet.

En rapport om kabelbrott på kabel mellan utedosan och innerdosan i en fastighet är rapporterad. Eftersom det har skett inne i huset är det fastighetsägarens ansvar att betala för reparation.

Kabelvisningar
Under året har två kabelvisningar rapporterats.

Nya anslutningar och ägarbyte fastighet.
Inga nya anslutningar och en fastighet har bytt ägare.

Paraplyorganisationer
Bredband Bro är medlem i FibernätGotland och BredbandsforumInformation
Föreningen har tre olika vägar för information till medlemmarna.
Några gånger per år går medlemsinformation ut via mail, där vi bytt system för att skydda medlemmarnas e-postadresser.

Vidare finns även Facebooksida för information. www.facebook.com/brofiber

Förvaltningsstrategier
Bredband Bro har all dokumentation samlad i en molntjänst, Google Drive , som samtliga styrelseledamöter har tillgång till.

Roller och kompetenser i styrelsen
Arbetet med roller och arbetsfördelning har resulterat i tre nya roller.
En med rollen som informationsansvarig och en som ansvarar för hemsidan

Rollen som områdesansvarig är i stora drag klar.

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

 

Kallelse

Härmed kallas medlemmar till ordinarie årsstämma i Bredband Bro Ekonomisk Förening.

Stämman hålls torsdagen den 6 april 2017.
Tid: 19.00.
Plats: Bro Föreningsgård.
Föreningen bjuder på smörgåstårta.


Dagordning för stämman bifogas denna kallelse. Rösträtt har alla som betalt medlemsavgiften för 2017.

Kan du/ni ej delta själv kan du lämna fullmakt till annan person att företräda er fastighet på stämman.

Fyll i så fall i bifogad fullmakt och se till att ombudet har fullmakten med sig till stämman.

 

Övriga handlingar inför stämman kommer i ett separat utskick:

Verksamhetsberättelse, årsredovisning och budget.

Styrelsen för Bredband Bro Ekonomisk Förening


Föredragningslista:

Föredragningslista vid ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA med Bredband Bro ekonomisk Förening torsdagen den 6 april 2017 i Bro Föreningsgård kl: 19,00.

 

 • Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 • Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • Val av två justeringspersoner.
 • Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 • Fastställande av dagordningen.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
 • Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 • Budget och medlemsavgift 2016
 • Beslut om antalet styrelseledamöter.
 • Val av ordförande
 • Val av kassör och övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 • Val av revisor(er) och revisorssuppleant.
 • Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande.
 • Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

Mötet avslutas.


Fiber-Bro-Gotland

Kallelse

Härmed kallas du till ordinarie årsstämma i Bredband Bro Ekonomisk Förening.

Stämman hålls torsdagen den 14 april 2016.

Tid: 19.00.

Plats: Bro Föreningsgård.

Föreningen bjuder på smörgåstårta

Dagordning för stämman bifogas denna kallelse.

Rösträtt har alla som betalt medlemsavgiften för 2016.

Kan du/ni ej delta själv kan du lämna fullmakt till annan person att företräda er fastighet på stämman.

Fyll i så fall i bifogad fyllmakt och se till att ombudet har fullmakten med sig till stämman.

Kallelse 2016 ver 2            Fullmakt 2016          Föredragningslista vid stämma Bredband Bro 2016

Övriga handlingar inför stämman såsom:

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning

Budget

Finns tillgängliga hos ordförande Eva Andersson och kassör Cecilia Wahlberg.

Styrelsen för Bredband Bro Ekonomisk Förening

Information från styrelsen i Bredband Bro Ek. För.

 

Till intresserade i Visby med omnejd

 

 

!! Påminnelse !!

 

 

 

Återigen påminnelse, för nu brinner det i knutarna !!!!

 

AVGIFTEN

 

Du som tillhör del lilla fåtalet (2 st) som inte betalat medlemsavgiften. Var snäll och gör detta OMGÅENDE.

 

AVTAL OM ANSLUTNING

 

Saknar avtale från de allra flesta då endast ca 10 st kommit in. Har du frågor och funderingar hör av dig till undertecknad på mail eller tel: 070-218 01 35.

 

Vi vill ha in ditt avtal så snart som möjligt. Skicka detta till undertecknad på adress Bredband Bro c/o Tommy Johansson, Bro Ekes 221, 621 73 Visby. Du får sedan åter ett underskrivet avtal från föreningen.

 

Utan att avtalen är inne kan vi ej fatta slutligt beslut om att köra igång grävning o dylikt.

 

ANTAL ANSLUTNINGAR

 

Du som till dina fastigheter vill ha fler än en anslutning SNÄLLA meddela detta omgående till mig då vi måste dimensionera för detta när vi projekterar och räknar ut kostnader och insatser. Samma här ytterst få har svarat.

 

Så vänligen sätt fart och skicka avtal m m. Måste ha dessa allra senast på torsdag denna vecka.

 

Om inte den alldeles övervägande merparten är inne så kan vi ej fatta beslut om att dra igång grävning m m på det möte vi har på torsdag kväll. Om detta ej kan göras riskerar vi en kraftig försening av hela projektet.

 

Bredband Bro Ek. För. och Arbetsgruppen för Visbyprojektet

 

Kallelse till årsstämma

 

Härmed kallas du till ordinarie årsstämma i Bredband Bro Ekonomisk Förening.

 

Stämman hålls torsdagen den 26 mars 2015.

 

Tid: 19.00.

 

Plats: Bro Föreningsgård.

Rösträtt har alla som betalt medlemsavgiften för 2015.

Kan du/ni ej delta själv kan du lämna fullmakt till annan person att företräda er fastighet på stämman.

 

Fyll i så fall i fullmakt och se till att ombudet har fullmakten med sig till stämman.

 

Övriga handlingar inför stämman såsom:

 

Verksamhetsberättelse

 

Årsredovisning

 

Budget för 2015

 

Utsänds senare

 

Styrelsen för Bredband Bro Ek. För.

 

Bredbandsavgift 2015

 

Avgiften för bredbandsabonnemanget kommer fr o m januari 2015 att höjas med 20 kronor per månad(inkl. moms) och blir alltså 370kr per månad för dig som betalar månadsvis via autogiro.

 

Årsavgiften för de som betalar för hela året höjs således med 240 kr och blir då 4 240 kr inkl. moms.

 

Avgiften för hyra av fiber för de som inte har vårt kollektiva bredbandsabonnemang utan bara hyr en fiber höjs också med 20 kr per månad och blir 71 kr per månad inkl. moms. Vi har 3 sådana abonnemang.

 

Detta innebär för dig som har autogirobetalning att det fr o m 28 december kommer att dras 370 kr i avgift per månad i stället för som tidigare 350 kr. Föreningen verkställer denna ändring så du behöver själv inte göra några åtgärder. 

 

Anledningen till att styrelsen beslutat om denna avgiftshöjning är att vi behöver ta in pengar för att i framtiden klara av att betala för den ledningsrätt vi bedömer att vi behöver ha för våra stamledningar.  Kostnad för detta uppstår då Lantmäteriet ska göra arbete med att i de olika fastigheternas ”dokumentation” ta in detta rent juridisk (eget försök till förenklad förklaring).

 

Vidare börjar det efterhand bli så att vi måste göra kabelvisningar när det ska grävas m m. Varje sådan kabelvisning kostar oss minst 1 000 kr. Vi har skyldighet att göra dessa visningar. Annars fall kan vi ej kräva ersättning om kablarna grävs av.

 

Fakturering m m

 

Faktura på medlemsavgiften, 300 kr, för 2015 skickas ut 2 januari. Avgiften skall vara betald senast 31 januari.

 

Faktura till dig som vill betala hela årsavgiften på ett bräde skickas samtidigt som medlemsavgiftsfakturan skickas ut.  Avgiften och medlemsavgiften skall betalas senast 31januari.

 

”Kvitto” till dig som betalt via autogiro skickas ut till dig som så önskar. Maila mig så skickar vi ”kvitto”.

 

Stämma 2015

 

Föreningsstämma 2015 kommer att hållas torsdagen den 26 mars kl: 19.00 i Bro Föreningsgård.

 

Du kallas härmed till denna stämma med sedvanliga årsstämmoförhandlingar.

 

Handlingar inför stämman kommer att skickas ut senast 2 veckor innan stämman. Separat kallelse med dagordning för stämman sänds ut 4 – 2 veckor innan stämman.

 

Motioner som du vill ska behandlas på stämman skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor innan stämman d v s senast den 12 mars. Tacksamt om du kan komma med dina eventuella motioner tidigare än detta datum. Det går bra när som fr. o. m. nu och fram till den 12 mars. Förslag o dylikt kan sickas till undertecknad eller Eva Andersson. Det går bra att skicka förslag med mail.

 

Flyttning/försäljning m m  (upprepad info)

 

Om, vilket vi inte hoppas, du funderar på att flytta/sälja så hör av dig till föreningen.

 

Den uppsägningstid som gäller för ditt abonnemang är 6 månader.

 

Vid flytt/försäljning skall det som tillhör fastigheten/fiberanslutningen lämnas kvar och tas över av de nya ägarna. Fiberkonvertern, routern och två digitalboxar samt sladdar till denna utrustning tillhör fastigheten och får ej tas med vid flytt.

 

Det är också väldigt bra om vi, så snart försäljningen är klar, får namn och telefonnummer till de nya ägarna så att vi kan kontakta dessa så att allt fungerar redan vid inflyttningen. Vi behöver också bestämma när autogiroöverföringarna ska sluta. Vi avslutar denna så snart vi får besked om datum och du kan också själv avsluta denna överföring.

 

Div. info

 

TV-avtal och pristillägg.

 

Om du uppgraderar till kanalpaket Stor hos Telia så ska du ha rabatt motsvarande kanalpaket Lagom då detta ingår bredbandsavgiften. Om Telia ”krånglar” hör av dig.

 

Styrelsearbete

 

Vill du vara med och jobba i föreningens styrelse så hör av dig. Valberedningen har nu gått igång med sitt arbete inför stämman 2015.

 

Valberedning:

 

Göran Olsson, go.ohlsson@telia.com

 

Hans-Erik Bendelin, hebendelin@telia.com

 

Nils-Arne Karlsson,  broboden@hotmail.com

 

Har du förslag på namn så hör av dig till dessa.  Vi behöver en del nytt folk då det finns aviserade avgångar.

 

Utbildning

 

Känner du att det skulle vara bra om du fick lära dig mer om Internet, mail, datorkunskap, sociala medier m m så hör av dig via mail till ordf. Eva Andersson eva.karolina.andersson@gmail.com  hjälper vi till och försöker fixa detta förutsatt att det blir några stycken som är intresserade.

 

Visby

 

Vi diskuterar nu med boende och företag på bl a båda sidorna av Slitevägen, i Österby och Romavägen om att de vill ansluta sig till Bredband Bro. Vi har ju som du säkert noterat tidigare dragit vår fiber in till Biogasmacken i Visby. Detta kommer, om det blir av. att göras i ett särskilt projekt som ska bära sina egna kostnader fullt ut för att sedan när det är genomfört tillföra föreningen medlemmar och större ekonomisk bas.

 

En God Jul och Ett Gått Nytt År

 

Önskar

 

Bredband Bro Ek. För.

 

Gm/Tommy Johansson, Kassör

 

Bredband Bro bjuder in till en informationskväll den 19/11 kl 19:00 i Bro Föreningsgård.

 

 Roger Erixon Telia berättar om redan befintlig utrustning som

 

 inspelningsbar box, musikanläggningen Sonos mm.

Han kommer också att berätta om programbibliotekets utbud och vad som kommer framöver.

 

Ta också tillfället i akt att ställa frågor till Roger. 

 

 
 Varmt välkomna 

 

Styrelsen för Bredband Bro

 

Inför Dagsverkesdagen:
Vi behöver veta vilka återstående arbeten som behöver göras i fastigheter med genomgång alltså där vi dragit fiber för flera fastigheter.

 

Det som behöver åtgärdas inom egna fastighetsgränsen står respektive fastighetsägare själv för.

Material och maskiner:
Vi behöver också veta vilka maskiner och andra verktyg som kan behövas för dagen. Ni som kan ställa upp med diverse maskiner och redskap som motorsåg, lastare, fyrhjuling mm hör gärna av så vi vet tillgänglig utrustning. Vi behöver också veta om det finns andra hinder för att klara iordningställandet, t.ex. om det är för blött.

 

 

Vi ser fram emot ett år av väl fungerande teknik och vi hoppas få komma med enbart positiv information. Till vår glädje verkar anslutningarna fungera utan större problem, vilket känns bra. Låt oss hoppas det fortsätter så.

Under våren kommer vi att ha en gemensam dag för dagsverken för att göra de sista justeringarna efter grävning och installation.

För att få dagen att fungera så bra som möjligt behöver vi hjälp med en del uppgifter.

Dagsverken:
Den 10/5 kl 09.00-12.00  samlas vi vid Bro Föreningsgård för Dagsverkesdag, som avslutas med gemensam fika/ korvgrillning. Vi hoppas på samma goda uppslutning och samvaro som förra året.
Du som ej fullgjort dina dagar kommer att, i enlighet med det avtal du tecknade för fiberinstallationen, faktureras den i avtalet angivna kostnaden för uteblivet dagsverke dvs 1500 kr per dagsverke.  

Inför Dagsverkesdagen:
Vi behöver veta vilka återstående arbeten som behöver göras i fastigheter med genomgång alltså där vi dragit fiber för flera fastigheter.

Det som behöver åtgärdas inom egna fastighetsgränsen står resp. fastighetsägare själv för.

Material och maskiner:
Vi behöver också veta vilka maskiner och andra verktyg som kan behövas för dagen. Ni som kan ställa upp med diverse maskiner och redskap som motorsåg, lastare, fyrhjuling mm hör gärna av så vi vet tillgänglig utrustning. Vi behöver också veta om det finns andra hinder för att klara iordningställandet, t. ex. om det är för blött.

Kartorna:
Återstående kartor kan hämtas före styrelsemötet 29/4 kl 18.30-19.00 eller 10/5 kl 9.00–12.00 i Bro Föreningsgård.

Vi börjar nu ta ut avgifter från de som inte fullföljt sina skyldigheter mot föreningen och som inte varit i kontakt med styrelsen på något sätt. 
Det för att vi inte vill att merarbete o kostnader ska drabba andra skötsamma medlemmar i föreningen. För det är vi alla tillsammans som ser till att det fungerar och kan hålla nere kostnaderna.

Felaktiga kartor:
Det finns fortfarande en del felaktigheter på några fastigheters kartor. Vi återkommer när BRS är klara med markering och kartan då stämmer överens med den verkliga dragningen
.

Kontakt:Angående åtgärder/verktyg som behövs eller finns, maila  eva.karolina.andersson@gmail.com
senast den 29 april.  Var snäll skriv dagsverken i ämnesraden.

Väl mött och vi hoppas på en solig dag och trivsam samvaro den 10/5.

Välkomna

Styrelsen för Bredband Bro