Gå till innehåll

Till medlemmarna i Bredband Bro Ek. För.                                                                                                                                                                                                                                                          

Hej

Över 100 är nu med!!!

Vi har nu nått den magiska gränsen 100 anslutna medlemmar. Kvar att bearbeta/ej bestämt sig/intresserade som ännu ej skickat in ansökan är drygt 30 st. Dessa bearbetar vi nu vidare.

Vi behöver din hjälp att påverka de som är kvar, så snacka med dina grannar.  

Vad händer nu ?

Ett företag har på uppdrag av styrelsen påbörjat projekteringen av hur fibern ska dras och var ”kopplingsskåp” och annan utrustning ska/kan placeras. Detta arbete beräknas vara klart under februari.

Det är därför viktigt att vi så snart som möjligt får in alla som är intresserade av att vara med, så att hänsyn kan tas till detta vid projekteringen. Stoppdatum för att vi ska kunna ta hänsyn och ge fast pris på anslutningen har styrelsen satt till 29/2 2012. Medlemsansökan och betalning av medlemsavgiften skall vara gjord senast då.

Vi kommer att gå ut och begära in anbud på såväl fiberdragning mm som på själva grävningen. Allt för att få fram ett underlag, på vad det kommer att kosta, så att vi på stämman den 27/3 kan presentera detta och resultatet av de förhandlingar vi nu startar med Telia/Skanova om ”innehållet” i bredbandet.

Boka in detta datum redan nu.

Markgruppen kommer efterhand att ta kontakt med ägarna till de fastigheter som berörs (där vi behöver över med kabeln resp. placera utrustning).

Vi behöver veta

För att underlätta och se till att vi gör rätt vid projekteringen behöver vi få veta/få tips om det finns ”vägundergångar ”  ni äger och som vi kan använda när vi ska under vägarna i vårt område. Varje sådan undergång som vi kan använda, i stället för att söka tillstånd och borra nya, ger kortare tid för färdigställande och lägre kostnad för oss alla. Vi har fått en del tips men det finns säkert fler.

Du som redan nu vet att du vill ha in bredband och/eller telefoni och TV i fler byggnader på din fastighet, hör av dig så får vi diskutera hur detta kan göras. Oftast bör det kunna lösas med en anslutning/fiber och en lokal lösning hos er. Har du fler fastigheter du vill ha fram fiber till så hör av dig. Likaså om du ev. planerar att stycka av tomter för permanent- eller fritidsboende. Ju mer vi vet vid projekteringen och från början kan ta hänsyn till desto lägre kostnad i slutändan. Hör av dig till Tommy Johansson, Bro Ekes 221, tel: 27 28 04 alt 070-218 01 35 eller maila mig på tommy.jo@telia.com så noterar vi dina önskemål och kontaktar dig under projekteringsfasen. Abonnemang som är enbart bredband, om du behöver ex. vis behöver ett separat för ladugård eller liknande, kommer sannolikt att kunna erhållas till en betydligt lägre kostnad en abonnemang med TV.

Så går vi vidare

Medlemsrekryteringen fortsätter, med målet är att alla berörda ska ha tagit ställning i god tid innan februari månads utgång, så att vi kan nå upp till ca 120 fastigheter vilket är lika med ca 75 % av fastigheterna i vårt område. Om vi når dit, vilket inte borde vara omöjligt om vi alla hjälps åt, bör vi kunna landa på en anslutningsavgift på ca 15 000kr:-. Kom ihåg att varje ny anslutning vi får på ett ungefär sänker kostnaden med ca 100:- för oss alla andra.

Behöver du låna pengar till anslutningsavgiften så undersök detta med din bank.  Swedbank, SHB (Adelsgatan, den som föreningen har) och JAK medlemsbank har lovat att hjälpa till.  Vi ska också kolla andra alternativ och återkommer med info om detta framöver.

Om det finns någon i föreningen som är intresserad av att hjälpa till med hemsidan så hör jättegärna av dig till Eva Gahnström, tel: 27 27 02 alt 070-697 52 02 eller på mail eva.gahnstrom@i.lrf.se

Hälsningar

Bredband Bro Ek. För.

gm/

Tommy Johansson

Kassör

Medlemsansökan

Bredband Bro Ekonomisk förening

Jag ansöker om medlemskap i Bredband Bro Ek. för.

Medlemskapet visar att jag är intresserad av att ansluta min fastighet till fibernätet.

Bindande beställning görs sedan i separat avtal mellan er och föreningen.

 

Jag har tagit del av föreningens stadgar och är beredd att så långt möjligt stödja och underlätta

 

genomförandet av projektet.

 

Medlemsavgiften, 200 kr betalas snarast till förenings bankgironummer.

 

 

 

(En ansökan och medlemsinsats per fastighet.)

 

Fastighetsbeteckning:

 

Personnummer/organisationsnummer:

 

Namn:

 

Adress:

 

Postadress:

 

e-postadress:

 

Telefon hem/arb:

 

Mobiltelefon :

 

Information från föreningen skickas/visas i första hand via e-post och via hemsidan, önskar du

 

vanligt brev, ber vid dig säga till om detta.

 

Ovanstående uppgifter kommer att registreras, lagras och användas i projektet i

 

enlighet med lagen om användning och lagring av personuppgifter (PUL).

 

Ort: ______________________ Datum: ____________

 

_________________________________

 

Fastighetsägares underskrift

 

Bredband Bro Ek. För.

 

e-mail: eva.gahnstrom@i.lrf.se  alt tommy.jo@telia.com

 

Bankgiro : 791-5630

 

 

 

 

 

 

Nu kör vi

Vi har nu nått det antal medlemmar som extrastämman satte upp för start av projektering, nämligen  80 st.

Styrelsen beslöt därför på möte denna vecka att starta projektering av fiber för Bro med omnejd. Arbetet har satts igång.

Målet är att vi ska kunna vara igång innan nästa årsskifte.

Föreningens markägargrupp kommer nu att kontakta de markägare som blir berörda (de fastigheter där det stora fiberknippet är tänkt att gå fram).

Vi ber dig som är markägare att också fundera på om du har ”vägundergångar” som går att använda för fiberdragningen. Kan vi få fram lämpliga sådana ”egna” undergångar och kan använda dessa spar vi pengar då vi ej behöver betala till Trafikverket. Vi spar också troligen tid.

Förhandlingsgruppen kommer nu att träffas för att dra upp riktlinjer för förhandlingarna med Telia/Skanova och eventuellt andra berörda intressenter. Målet är att förhandlingarna ska vara avslutade i februari.

Styrelens avsikt är att minst två alternativ på hur ”paketet” ut till medlemmarna ska se ut ska finnas så att ett ställningstagande till vad vi sedan ska avtala om ska kunna göras på ordinarie stämma.

Ordinarie stämma kommer att hållas 27 mars. Kallelse och handlingar kommer att skickas ut i enlighet med vad stadgarna föreskriver.  

Så går vi vidare

I skrivande stund är vi 86 medlemmar och vi väntar in anmälningar från mer än 5 st som sagt ja till medlemskap men ännu ej fått iväg sin blankett till föreningen så i realiteten kar vi nu passerat 90 anslutna.

Kvar att slutbearbeta finns ca ett 50 tal intressenter detta inkluderande då Tingsbrogården och fd ”Billigare i Bro” huset. Målet är att vi ska bli över 120 anslutna.

Vi jobbar på med detta under januari och februari för att den 29/2 veta vad vi står. Sista februari är alltså stoppdag för att vi, så att säga, ska kunna garantera anslutning. Så nu när du hjälper oss att bearbeta dina grannar så kan du säga till dom att dom ”måste” bestämma sig innan dess. (vi vet att detta kan låta lite hårt men vi behöver veta för vilka vi initialt ska projektera för). Varje tillkommande medlem/anslutning sänker din egen anslutningskostnad med ca 100:- om vi kommer fram till att välja den modell som finns avtalad mellan Regionen och Telia. Om vi når 120 eller fler anslutningar så borde vi, så vitt vi i dag kan bedöma, vara nere i en anslutningsavgift på under 15 000:-, se vidare i det material du fick på extrastämman eller med den förra infon.

Det är mycket bra om du som redan idag vet att du behöver fler än en anslutning (exempelvis till flygel du hyr ut, ladugårdsbyggnad eller eventuellt annat ändamål) redan nu hör av dig till någon i styrelsen, enklast till mig eller Eva så att vi kan ta hänsyn till detta när vi projekterar.

Har du frågor och funderingar så hör gärna av dig till någon i styrelsen.

Bredband Bro Ek. För.

Genom

Tommy Johansson, kassör

Extra stämma

Den 30/11 hade vi extra stämma. Många av er var där så den första delen av infon är ingen nyhet för er. 

Stämman beslutade att:styrelsen får i uppdrag att påbörja projektering när föreningen uppnått 80 st betalande medlemmar. 

Fler medlemmar Vi  behöver bli ännu fler medlemmar så att egeninsatsen kan sänkas. Om vi tar det alternativ som flertalet föreningar hitintills valt, (10 års bindningstid med bidrag från Telia) kan vi förenklat uttrycka det så här, priset sjunker med ca 100:- för varje ny medlem som ansluter sig.  

Det gäller nu att vi alla hjälps åt och raggar fler medlemmar bland våra grannar. Hjälp oss och snacka med de som ej gått med. Det är ju sedan vi själva som avgör om priset ska vara högre för de som inte är med från början.