Gå till innehåll

Medlemmar i Bredband Bro ek förening

För er som valt årsfaktura kommer fakturan i brevlådan i mitten på februari med förfallodatum 28 februari.

 Årets planerade betalningar via autogiro 2020 till föreningen

Månadsavgiften 400kr/månad och anslutning, summerat helår 4 800 kr (varav oms  60 kr).
Medlemsavgiften är 300 kr för 2020 (momsfri).

Månadsavgiften betalas i förskott, 400kr/ månad inkl moms.

Årets planerade autogiro-dragningar:

400 kr/månad:

Februari avgift                             28/1-2020

Mars avgift                                  28/2-2020    Extra autogirodragning medlemsavgift 300 kr.

April avgift                                    30/3-2020

Maj avgift                                      28/4-2020

Juni avgift                                      28/5-2020

Juli avgift                                       29/6-2020

Augusti avgift                               28/7-2020

September avgift                       28/8-2020

Oktober avgift                             28/9-2020

November avgift                        28/10-2020

December avgift                         30/11-2020

Januari 2021 avgift                    30/12-2020

 


NYTT FÖR I ÅR!

Den 28 februari kommer autogiroanslutna medlemmar att debiteras 300 kr extra via autogiro som avser medlemsavgiften för 2020. Det gör vi för att spara in pappersfakturan och förenkla administrationen. Medlemsavgiften är momsfri.

 

Välkommen att kontakta oss om ni har några funderingar.

Styrelsen Bredband Bro ek förening
Kontakt via e-post:

Eva Andersson, bredbandbro@gmail.com

Cecilia Wahlberg, ekonomi@bredbandbro.se

 

Hej alla,

Ibland kan det bli lite tokigt. Jag ber om ursäkt om jag skapat förvirring.

DEN ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTEN DRAS INTE PÅ AUTOGIRO! DET ÄR PAPPERSFAKTURA SOM GÄLLER.

Dock finns en liten missvisning på pappersfakturan för medlemsavgiften. Det står "Bet. villkor: autogiro". Detta gäller enligt texten nedan.

Ett förtydligande: Medlemsavgiften 300 kr kommer som pappersfaktura en gång per år, medan månadsavgiften 370 kr dras på autogiro för de som valt det.

Med vänliga hälsningar
Eva Andersson, ordf

 

bredbandbro

 

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande Eva Andersson
Kassör Cecilia Wahlberg
Sekreterare Eva Gahnström
Vice ordf.
Stefan Nypelius
Ledamöter Thomas Lindström, Göran Ohlsson

Suppeleanter Emmy Karlsson, Kenneth Meijer

Revisorer Gunilla Segerlund, Geidi Pettersson

Revisorsuppeleant Mia Neverås

Valberedning Lars-Inge Larsson (sammankallande), Ingrid Åkerström &
Anders Hedling.


Möten
Styrelsen har haft sex protokollförda möten under 2016.

Medlemsantalet
Inga nya medlemmar har tillkommit under året.  Medlemsavgiften är oförändrad - 300 kronor.

Drift och funktion.
Under året har en medlem hört av sig då denne hade avbrott i sin uppkoppling och supporten från Telia inte fungerade som vi önskar.
Vi vill uppmana våra medlemmar att kontakta styrelsen om avbrottet är mer än två dygn. Meddela via någon av våra kontaktvägar som du hittar längst ner i dokumentet.

En rapport om kabelbrott på kabel mellan utedosan och innerdosan i en fastighet är rapporterad. Eftersom det har skett inne i huset är det fastighetsägarens ansvar att betala för reparation.

Kabelvisningar
Under året har två kabelvisningar rapporterats.

Nya anslutningar och ägarbyte fastighet.
Inga nya anslutningar och en fastighet har bytt ägare.

Paraplyorganisationer
Bredband Bro är medlem i FibernätGotland och BredbandsforumInformation
Föreningen har tre olika vägar för information till medlemmarna.
Några gånger per år går medlemsinformation ut via mail, där vi bytt system för att skydda medlemmarnas e-postadresser.

Vidare finns även Facebooksida för information. www.facebook.com/brofiber

Förvaltningsstrategier
Bredband Bro har all dokumentation samlad i en molntjänst, Google Drive , som samtliga styrelseledamöter har tillgång till.

Roller och kompetenser i styrelsen
Arbetet med roller och arbetsfördelning har resulterat i tre nya roller.
En med rollen som informationsansvarig och en som ansvarar för hemsidan

Rollen som områdesansvarig är i stora drag klar.

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

 

Kallelse

Härmed kallas medlemmar till ordinarie årsstämma i Bredband Bro Ekonomisk Förening.

Stämman hålls torsdagen den 6 april 2017.
Tid: 19.00.
Plats: Bro Föreningsgård.
Föreningen bjuder på smörgåstårta.


Dagordning för stämman bifogas denna kallelse. Rösträtt har alla som betalt medlemsavgiften för 2017.

Kan du/ni ej delta själv kan du lämna fullmakt till annan person att företräda er fastighet på stämman.

Fyll i så fall i bifogad fullmakt och se till att ombudet har fullmakten med sig till stämman.

 

Övriga handlingar inför stämman kommer i ett separat utskick:

Verksamhetsberättelse, årsredovisning och budget.

Styrelsen för Bredband Bro Ekonomisk Förening


Föredragningslista:

Föredragningslista vid ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA med Bredband Bro ekonomisk Förening torsdagen den 6 april 2017 i Bro Föreningsgård kl: 19,00.

 

 • Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 • Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • Val av två justeringspersoner.
 • Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 • Fastställande av dagordningen.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
 • Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 • Budget och medlemsavgift 2016
 • Beslut om antalet styrelseledamöter.
 • Val av ordförande
 • Val av kassör och övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 • Val av revisor(er) och revisorssuppleant.
 • Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande.
 • Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

Mötet avslutas.


Fiber-Bro-Gotland

Kallelse

Härmed kallas du till ordinarie årsstämma i Bredband Bro Ekonomisk Förening.

Stämman hålls torsdagen den 14 april 2016.

Tid: 19.00.

Plats: Bro Föreningsgård.

Föreningen bjuder på smörgåstårta

Dagordning för stämman bifogas denna kallelse.

Rösträtt har alla som betalt medlemsavgiften för 2016.

Kan du/ni ej delta själv kan du lämna fullmakt till annan person att företräda er fastighet på stämman.

Fyll i så fall i bifogad fyllmakt och se till att ombudet har fullmakten med sig till stämman.

Kallelse 2016 ver 2            Fullmakt 2016          Föredragningslista vid stämma Bredband Bro 2016

Övriga handlingar inför stämman såsom:

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning

Budget

Finns tillgängliga hos ordförande Eva Andersson och kassör Cecilia Wahlberg.

Styrelsen för Bredband Bro Ekonomisk Förening