Kallelse

Härmed kallas medlemmar till ordinarie årsstämma i Bredband Bro Ekonomisk Förening.

Stämman hålls torsdagen den 6 april 2017.
Tid: 19.00.
Plats: Bro Föreningsgård.
Föreningen bjuder på smörgåstårta.


Dagordning för stämman bifogas denna kallelse. Rösträtt har alla som betalt medlemsavgiften för 2017.

Kan du/ni ej delta själv kan du lämna fullmakt till annan person att företräda er fastighet på stämman.

Fyll i så fall i bifogad fullmakt och se till att ombudet har fullmakten med sig till stämman.

 

Övriga handlingar inför stämman kommer i ett separat utskick:

Verksamhetsberättelse, årsredovisning och budget.

Styrelsen för Bredband Bro Ekonomisk Förening


Föredragningslista:

Föredragningslista vid ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA med Bredband Bro ekonomisk Förening torsdagen den 6 april 2017 i Bro Föreningsgård kl: 19,00.

 

  • Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
  • Upprättande och godkännande av röstlängd.
  • Val av två justeringspersoner.
  • Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
  • Fastställande av dagordningen.
  • Styrelsens verksamhetsberättelse
  • Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
  • Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
  • Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
  • Budget och medlemsavgift 2016
  • Beslut om antalet styrelseledamöter.
  • Val av ordförande
  • Val av kassör och övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
  • Val av revisor(er) och revisorssuppleant.
  • Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande.
  • Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

Mötet avslutas.


Fiber-Bro-Gotland